تکامل طبیعی کودکان

كودکی که چند بار با تب تشنج كند، تا آخر عمر دچار حملات تشنج خواهد شد؟

بازدید:
كودکی که چند بار با تب تشنج كند، تا آخر عمر دچار حملات تشنج خواهد شد؟