مقالات انگلیسی ارائه شده توسط دکتر ساکت

   Evaluation of One Hundred Pediatric                                                                                  foreign body aspiration   

   FREEMAN-SHELDON                                                                                                          GM2-Gangliosidosis   

   hypercalcaemia                                                                                                                 KD & CHD.2   

   hypercalcaemia                                                                                                                 KD & CHD.2   

   KD & ESR                                                                                                                          KD & IHD   

   Methylmalonic Acidemia                                                                                                      PFEIFFER   

   Preterm Neonates                                                                                                               The First CBC in Diagnosis of childhood   

طراحی وب سایت و پشتیبانی | ویرا تیم