مقالات فارسی ارائه شده توسط دکتر ساکت

اختلالات الکترولیتی                                                                                                     اولین تشنج 

بررسی سطح سرمی                                                                                                   بررسی شیوع بیماري مادرزادي قلبی 

در تعیین پيش آگهي بيماران مبتلا به سندرمهاي حاد كرونريCRP                                          سابقه بیماري هاي ایسکمیک قلبی 

سندروم هاي حاد كرونر و فاكتورهاي كمپلمان 

طراحی وب سایت و پشتیبانی | ویرا تیم