بروز حملات صرع

والدین کودکان صرعی در موقع حمله باید چه اقداماتی انجام دهند؟
1- خونسردی خود را حفظ کنند و بیمار را به پهلو بخوابانند.
2- هرگز جلوی حرکات دست و پای بیمار را با زور نگیرند، این امر بسیار خطرناک بوده و ممکن است موجب بروز آسیب یا شکستگی شود.
3-  مواظب باشند به سر بیمار صدمه ای وارد نشود. مثلاً می توان یک بالش یا دست خود را زیر سر بیمار بگذارند.
4-  اطراف بیمار را خلوت کنند و بیمار را از موقعیتهای خطرناک دور نمایند.
5- از خوراندن مایعات به بیمار یا پاشیدن آب بر روی وی خودداری نمایند.
6-  بیماررا به پهلوی چپ یا راست قرار داده تا در صورت وجود غذا یا ترشحات در دهان بیمار، مجرای تنفسی وی بسته نشود
7-  سعی نکنند به زورو فشار فک بیمار را از هم جدا کنند. این عمل ممکن است موجب آسیب یا شکستگی فک و دندان ها شود.
8- پس از بروز حمله، بیمار نباید چیزی بنوشد یا داروی ضد صرع بیشتری مصرف کند.
9- در صورت بروز گیجی پس از حملات، بیمار نیاز بیشتری به استراحت و حمایت دارد.
10- با پایان گرفتن حمله صرع او را به نزد پزشک ببرند.
طراحی وب سایت و پشتیبانی | ویرا تیم